Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Swedish Credit Group AB (organisationsnummer 556837-5124) (”Bolaget”), är ett registrerat konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Bolaget tillhandahåller hemsidan www.kortlan.se (”Webbplatsen”), där konsumenter kan ansöka om lån mellan 3000 kr – 20 000 kr. Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter vid nyttjande av Webbplatsen. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Det är viktigt för Bolaget att din integritet skyddas. Denna integritetspolicy beskriver hur Bolaget använder och behandlar de personuppgifter som samlas in vid nyttjande av Webbplatsen samt vilka rättigheter du som kund har.

För att du ska kunna nyttja Webbplatsen, krävs det att du accepterar vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Läs därför noga igenom denna policy innan du ansöker om en kredit.

Vilken information samlar vi in om dig?

Information som du lämnar till oss

Vid nyttjande av Webbplatsen kan du direkt eller indirekt komma att lämna personuppgifter till oss. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter; namn, personnummer, postnummer, e-postadress, telefonnummer, anställningsform, antal barn
 • Finansiell information; bank, bankkonto, inkomster och utgifter
 • Ärenderelaterad information; information som krävs för att hantera ärendet, exempelvis information om förväntat beteende samt syfte med krediten samt annan information som du väljer att lämna till oss
 • Teknisk information; användarens IP-adress och teknisk information om den utrustning som används
 • företagsuppgifter; kontaktuppgifter för företrädare, ärenderelaterad information

Information vi samlar in från tredje part

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss vid nyttjande av Webbplatsen, kan vi komma att samla in alternativt erhålla följande uppgifter från tredje part:

 • Uppgifter som inhämtas för kreditupplysning – från kreditupplysningsbolag, för närvarande Bisnode
 • Uppgifter som behövs för att genomföra kreditprövning, uppnå kundkännedom samt utredningar som krävs enligt lag - från privata och offentliga register (t.ex. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Trapets, Bisnode, domstolar, Polismyndigheten, Finansinspektionen)
 • Betalningsuppgifter – från bank
 • Uppgifter om styrelse – från kreditupplysningsbolag, för närvarande Bisnode

Vid Kreditansökan och vid var tid som Bolaget finner det nödvändigt, kommer de lämnade uppgifterna kontrolleras mot sanktionslistor samt listor med PEP (personer i politiskt utsatt ställning) i enlighet med vad som följer av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).

Hur behandlar vi informationen?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Automatiskt beslutsfattande

Säkerställa kredittagarens identitet och uppnå kundkännedom

Person- och kontaktuppgifter

 

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden mot kund och följa en rättslig förpliktelse

Ja

Genomföra kreditprövning

Person- och kontaktuppgifter

Finansiell information

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden mot kund och följa en rättslig förpliktelse

Ja, delvis.

Administrera och upprätthålla kundförhållandet

Person- och kontaktuppgifter

Ärenderelaterad information

Finansiell information

Tekniska information

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden mot kund och berättigat intresse

Nej

Utföra riskanalys och riskhantering, förhindra ev. bedrägerier samt genomföra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Person- och kontaktuppgifter

Ärenderelaterad information

Finansiell information

Teknisk information

Fullgöra en rättslig förpliktelse

Ja

 

 

 

 

 

För att förbättra våra tjänster t.ex. kreditmodeller, minimera bedrägerier och annat kriminellt beteende, felsökning, testning och statistiska ändamål

Person- och kontaktuppgifter

Ärenderelaterad information

Finansiell information

Teknisk information

Berättigat intresse

Nej

 

 

 

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär ett beslut som baseras på automatisk behandling av dina personuppgifter och bl.a. syftar till att ge en likvärdig bedömning av kreditansökningar. De uppgifter som du lämnar i din kreditansökan matchas automatiskt mot de villkor som vi har ställt för beviljande av lån. I vissa fall kan manuell bedömning efter uppsatta regler ske.

Om du är missnöjd med ett automatiskt fattat beslut eller om du vill ha en förklaring till ett sådant beslut, kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 08-212311 eller genom det kontaktformulär som finns på Webbplatsen.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar dina uppgifter dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig alternativt så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning t.ex. enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföringslag eller skatterättslig lagstiftning.

Vilka delar vi informationen med?

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktuella förpliktelser gentemot dig och för andra syften som framgår av denna policy, kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med bolag inom samma koncern samt vissa tredje parter.

Tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är exempelvis kreditupplysningsbolag, systemleverantörer, samarbetspartners som används för att administrera och upprätthålla våra kontraktuella åtaganden såsom exempelvis inkassobolag och bolag eller personer som ger juridiskt bistånd, myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, domstolar, Finansinspektionen och Polismyndigheten.

Vi kan därtill komma att överlåta eller pantsätta vår fordran till tredje part.

Hur kommunicerar vi?

Vi använder elektroniska kommunikationskanaler, såsom exempelvis e-post och sms, för att skicka information.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till information

Du har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om;

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de har samlats in,
 • du återkallar det samtycke som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på,
 • du invänder mot en behandling som baseras på intresseavvägning och det saknas berättigat skäl för behandlingen,
 • du invänder mot behandling avsedd för direkt marknadsföring,
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Radering kan inte ske om det finns legala skyldigheter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och konsumenträttslagstiftning, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Om vi är förhindrade att radera personuppgifter kommer vi istället blockera de uppgifter vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att uppgifterna begränsas;

 • om du bestrider uppgifternas korrekthet, kan du begära att dina uppgifter begränsas under den tid som behövs för att kontrollera om uppgifterna är korrekta,
 • om behandlingen är olaglig och du istället för radering, begär en begränsning av deras användning,
 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de har samlats in, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har invänt mot en intresseavvägning som vi gjort som laglig grund för behandling, kan du begära att dina uppgifter ska begränsas under den tid som behövs för att kontrollera om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Rätt att göra invändningar

Intresseavvägning

Du har möjlighet att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I detta fall får vi inte fortsätta behandla uppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Direkt marknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. När en invändning mot direkt marknadsföring har gjorts får uppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 

 

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och ansvarar för att övervaka att Dataskyddsförordningen efterföljs. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Vad är cookies?

En cookie är en textbaserad fil som lagras i din dator och är en förutsättning för att du ska kunna använda vår Webbplats. En cookie innehåller ingen personlig information eller virus och är idag vanligt förekommande för att kunna skapa och upprätthålla en länk mellan användarens webbläsare och en server. Det finns olika kategorier av cookies. Mer information om cookies och vilka cookies Bolaget använder finns på vår Webbplats www.kortlan.se.

Du kan välja att blockera cookies i din webbläsare. Om du har blockerat cookies kan du inte använda vår Webbplats, då cookies är en förutsättning för viss funktionalitet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att obehöriga ej ska kunna komma åt de uppgifter som vi samlat in, detta gör vi genom att alltid arbeta för en hög säkerhet. Vi använder oss av IT-system och tekniska lösningar för att skydda dina personuppgifter. Endast medarbetare som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla personuppgifter har tillgång till de system där informationen lagras.

Har du frågor om integritet och dataskydd?

Har du synpunkter eller frågor som rör vår Integritetspolicy kan du vända dig till Bolaget på telefon 08-212311 eller genom det kontaktformulär som finns på Webbplatsen. Du kan även skicka brev till oss på följande adress:

Swedish Credit Group AB

Att: Personuppgiftsansvarig

Box 396

541 28 Skövde

 

Uppdatering av Integritetspolicyn

Bolaget rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad på hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi kan komma att göra förändringar i Integritetspolicyn. Om vi genomför större förändringar kommer dessa att kommuniceras via Mina sidor eller e-post. Den senaste versionen finns alltid på vår Webbplats www.kortlan.se.